torsdag 23. februar 2017

GLOMDALSLØPET 2017 innbydelse og tilleggsregler.
Lyst til å prøve Challenge? Dette er det enkleste løpet i cupen i år egnet for nybegynnere også.

Arrangør/lisens KNA Halden,
Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, N – 1786 Halden
Telefon: KNA Halden V/ Terje Nilssen 69181847 / 906 21 848.
Arne Renstrøm: arner@halden.net
www.kna.no/halden eller www.fredrikstenchallenge.no
KNA Halden GLOMDALSLØPET 2017.
Løpet inngår i NMT Trailer &Tipp Challenge‐cup 2017.
Løpet inngår også i KNA Mesterskapet i Challenge for fører og kartleser
Løpets art Løpet er et nasjonalt og internasjonalt challengeløp som
arrangeres i samsvar med Sportsreglement,
” Det Nasjonale Sportsreglement for Norge" og disse tilleggsregler.

Løpsdato Lørdag, 25. MARS 2017.
Løpets lengde ca.120km
Løpets Første bil starter kl. 12:00 og er i mål på SLOBRUA GJESTEGÅRD Slomarka 4 ,
2100 Skarnes ca. kl.16:00. start/mål
Løpet går området rundt i Odalsområdet, på kjente og ukjente veier.
Årets løp har ingen orienteringsetapper.
Løpets total lengde er 120km. 10 pålitlighets etapper og 4 ferdighets
etapper. (Væravhengig)
klasser.
Premieutdeling er på SLOBRUA GJESTEGÅRD Slomarka 4 , 2100 Skarnes
Vi oppfordrer også nybegynnere til å stille til start.
Det innbys til deltakelse i klassene A, B, C og Debutant (Se.§ 557b)
557
Generell
informasjon
Klasser

INNBYDELSE
KNA Halden
”GLOMDALSLØPET 2017”
Løpets navn
Påmelding http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=65
eller via e-mail:
Arne Renstrøm: arner@halden.net
Påmeldingsavgift Påmeldingsavgift innbetales til konto 1030.11.56443
NOK 1.900,- innbetalt innen 20.mars 2017
NOK 2.100,- innbetalt etter 20.mars 2017
NOK 1.000,- for klasse C2 og utenlandske deltagere, innbetalt
innen 20.mars 2017.
Inkluderer:
Kjøreordre, kart, leie av GPS tracker, kaffe/te, ved start, arrangør
forsikring.
Tilleggsregler Er å finne på www.fredrikstenchallenge.no, www.kna.no/halden og
på www.challengeportalen.no
Reglement Se www.bilsport.no
Avlysning Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse løpet dersom det er
færre enn 20 påmeldte ved ordinær påmeldingsfrist, eller ved andre
forhold, grunnet force majeure.
Påmeldingsfrist: 20.MARS 2017 kl. 24:00.
Etteranmeldelse godtas.
Avbud Ved avbud meldt innen 20.mars 2017, tilbakebetales 100 % av
påmeldingsavgiften.
Ved senere melding om avbud beholder arrangøren 50% av
påmeldingsavgiften, som dekker arrangørens kostnader til
forberedelse av løpet.
Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/ skogsveier
av god standard.
Kart Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.
Tilleggsreglene ligger på www.kna.no/halden og
www.fredrikstenchallenge.no. Fullstendig reglement finnes på
www.bilsport.no/reglement eller kontakt Norges Bilsportsforbund 23
05 45 00.
KNA HALDEN ØNSKER ALLE VEL MØTT!!


 

TILLEGGSREGLER ”GLOMDALSLØPET 2017”
Arrangør KNA Halden.
Løpets adresse er: KNA Halden, Gimleveien 70, N-1786 Halden
Telefon: KNA Halden v/ Terje Nilssen 906 21 848.
Arne Renstrøm arner@halden.net
Løpets navn
GLOMDALSLØPET 2017.
Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp AS Challenge-cup 2017
Løpet inngår også i KNA Mesterskapet Challenge 2017.
Løpets art
Løpet er et nasjonalt challengeløp som arrangeres i samsvar med Det Nasjonale Sportsreglement for Norge og disse tilleggsregler.
Arrangørlisens
ARBO 17.10142
Sportskomite
Løpsleder: Terje Nilssen
Sportskomité: Jeanette E. Myhrer
Jørn Grøttum
Trond Stormyr
Christian Stormyr (Miljøansvarlig)
Ole Reidar Myhrer
Jury
Thor Inge Tollehaug, Juryleder
Freddy Høgås.
Svein Jakobsen
Løpsdato
25. MARS 2017.
Løpets
start/mål
SLOBRUA GJESTEGÅRD, Slomarka 4, 2199 SKARNES
Første bil starter kl. 12:00 og er i mål ca. kl. 16:00. SLOBRUA GJESTEGÅRD
Sekretariat
SLOBRUA GJESTEGÅRD, Slomarka 4, 2199 SKARNES
Åpner kl. 09:00
Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.
2
Teknisk kontroll SLOBRUA GJESTEGÅRD, Slomarka 4, 2199 SKARNES
Åpner kl. 09:00.
Vær oppmerksom på endringer i regelverket for 2017.
Under løpet kan det påregnes kontroll av dekk. Deltagere som ikke har
reglementerte dekk vil bli innraportert til løpsleder og få maks. prikker på alle
ferdighetsetapper, uavhengig av hvor og når kontrollen blir foretatt.
Kontrollørene er faktadommere.
Trippavstand Trippavstand vil bli oppgitt i startprogrammet.
Utlevering av
kjøreordre
Utleveres i sekretariatet 1,0 time før egen start tid.
Løpets lengde Ca.120 km.
Etappetyper I løpet inngår 10 pålitelighets og 4 ferdighetsetapper.
Klasser
Det innbys til deltakelse i klassene A, B, C og Debutant se § 557 b)
Klasseinndeling.
For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i § 557 c)
Bilklasser.
Krav til
besetning og bil
Se § 557 Fører og kartleser og § 558 Deltakende biler. Dekk: § 558b. Deltagere i
Challengeløp skal anvende dekk og felger etter bestemmelsen i Vegtrafikklov.
Påmelding Sendes pr. post, faks eller E-mail til:
http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=65
KNA Halden, Gimleveien 70, N – 1786 Halden
E-mail: arner@halden.net
Påmeldingsavgift innbetales til konto 1030.11.56443
NOK - 1.900,- innbetalt innen 20.mars 2017.
NOK – 2.100,- innbetalt etter 20.mars 2017
NOK – 1.000,- for Debutant og utenlandske deltagere, innbetalt innen
20.mars 2017
Påmeldingsavgiften inkluderer: Kjøreordre, Kart, leie av GPS-logger, arrangørens
forsikring, kaffe/te ved start..
Påmeldingsfrist: 20.mars 2017 kl. 24:00.
Etteranmeldelse godtas inntil 20.mars 2017 kl. 21:00.
Deltagere som overholder påmeldingsfristen, vil få tilsendt startprogram på epost,
husk e-post adresse på påmeldingen. Etteranmeldte må kontakte
arrangøren om sted og tidspunkt.
Avbud Ved avbud meldt innen 20.mars 2017 tilbakebetales 100 % av
Påmeldingsavgiften. Ved avbud meldt etter 27.februar tilbakebetales 50 % , som
dekker arrangørens kostnader til trykking etc.
3
Forsikring Deltagerne må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke ”vanlig”
forsikring deltagelse på ferdighetsprøver og det er uklart hva som dekkes for
øvrig. Se også ”Bilsportforsikringer”, side 28 - 31 i Bilsportboken.
Lisenser Det er kun tillatt med 2 personer i bilen. Deltagerne må ha gyldig lisens og betalt
årskontingent til motorklubb. Dette kontrolleres ved start. Engangslisens kan
kjøpes ved start.
NB. Utenlandske deltagere må løse lisens i egen klubb/forbund
Premiering De tre første plassene pr. klasse premieres. (kl. A, B, C, og Debutant )
På ferdighetsetapper premieres vinnerne i hver bilklasse.
Resultater Resultatliste foreligger 25.mars, ikke før kl. 18:00. Premieutdeling etter
protestfristens utløp.
Veier Offentlige og private veier av god standard.
Løpsavvikling Startrekkefølgen er: Klasse A, Debutant, klasse C og klasse B. Deltagerne starter
med 2 minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt. Det er flytende start.
Deltagerne må være klare til start 15 min. før egen starttid. Startliste med
starttid er tilgjengelig i sekretariatet minimum 15 minutter før løpets start.
Kart Norge - Serien, 10.035 Kongsvinger og Solør, 10.043
Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.
Alle klasser kjører identisk løype, alle aktuelle veideler vil være oppgitt ved hjelp
av tulipanpiler. For øvrige bestemmelser, se § 566 Kjøreordre.
Kontroller Det benyttes kontroller som beskrevet i § 568 Kontroller.
Tidtaking Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i § 570 Tidtaking. Arrangøren
kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier det.
”Løpets ur” er radiostyrte klokker. Masterur er plassert i sekretariatet.
Reklame
Dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummer.
Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram.
Protester Se § 582 Protester, tidsfrister og jury. Se også § 93-99 i NSR
Kontrollskilt Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet.
Innbydelsen og Tilleggsreglene ligger på www.kna.no/halden eller www.fredrikstenchallenge.no.
Fullstendig reglement finnes på www.bilsport.no/reglement , eller kontakt Norges Bilsportsforbund
23 05 45 00.
KNA HALDEN ØNSKER ALLE VEL MØTT!!